Jakie inwestycje wymagają pozwolenia na budowę? / Wrocław House

Jakie inwestycje wymagają pozwolenia na budowę?

Najważniejsze jest, byś prawidłowo zakwalifikował obiekt i roboty, które planujesz wykonać. Prawo budowlane wyróżnia m.in. obiekty budowlane (a wśród nich budynki, budowle i obiekty małej architektury) oraz tymczasowe obiekty budowlane. Z kolei wśród robót budowlanych mamy np.: budowę, przebudowę, remont. Musisz też wziąć pod uwagę definicje konkretnych budynków (np. budynek gospodarczy, garaż, czy domek letniskowy to zupełnie inne rodzaje budynków). W wielu przypadkach znaczenie ma także powierzchnia budynku, powierzchnia działki, czy ilość podobnych obiektów już istniejących na danej działce.

Gdy już wiesz, jakie roboty planujesz wykonać i przy jakim obiekcie, pora sprawdzić, jaka procedura Cię obowiązuje – pozwolenie na budowę, zgłoszenie, czy brak formalności.

Ogólna zasada jest taka, że roboty budowlane możesz rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków. Jakich? Znajdziesz je w art. 29 i 30 prawa budowlanego. Art. 29 to spis obiektów budowlanych i robót, które możesz wykonać bez pozwolenia na budowę. Z kolei art. 30 mówi, które z nich wymagają zgłoszenia.

Wszystkie pozostałe, niewymienione w art. 29 prawa budowlanego, czyli też w wyżej wskazanych tekstach, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Żeby ułatwić odpowiednią kwalifikację obiektów i robót, przytoczymy poniżej kilka definicji zawartych w prawie budowlanym:

  • obiekt budowlany – to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
  • budynek – to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
  • budowla – to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
  • budowa – to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;
  • roboty budowlane – to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
  • przebudowa – to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
  • remont – to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.