Czy istnieje obowiązek dbania o bezpieczne użytkowanie budynku? / Wrocław House

Czy istnieje obowiązek dbania o bezpieczne użytkowanie budynku?

Mój sąsiad (właściciel domu jednorodzinnego) zaniedbuje swój dom. Moje i jego dzieci bawią się naprzemiennie u niego i u mnie w ogrodzie. Zimą jego dach nie jest odśnieżany, zwisają z niego ogromne sople, które zagrażają dzieciom. Czy istnieje prawo nakazujące usuwanie śniegu i lodu z dachu? Czy interwencja jest możliwa jedynie wtedy, gdy spadający śnieg wyrządzi jakieś szkody? Chciałabym przygotować się do rozmowy z sąsiadem.

PROBLEM: Zimą dach budynku nie jest odśnieżany, zwisają z niego sople, które zagrażają dzieciom.

PYTANIE DO EKSPERTA: Czy prawo nakazuje usuwanie śniegu i lodu z dachu budynku, tak aby ten nie zagrażał przebywającym w pobliżu obiektu ludzi?

Czy istnieje obowiązek dbania o bezpieczne użytkowanie budynku? / Wrocław House

Odpowiedź eksperta: Zgodnie z przepisami, właściciel (lub zarządca obiektu) powinien zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak:

  • wyładowania atmosferyczne, 
  • wstrząsy sejsmiczne, 
  • silne wiatry, 
  • intensywne opady atmosferyczne, 
  • osuwiska ziemi, 
  • zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, 
  • pożary lub powodzie, 

w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Oznacza to, że właściciel (w tym przypadku właściciel domu jednorodzinnego) jest zobowiązany do utrzymania właściwego stanu technicznego budynku. Do takich obowiązków zalicza się usuwanie z dachu śniegu i sopli lodu.

Ustawodawca przewiduje odpowiedzialność dopiero za zaniedbanie tych czynności. Zgodnie z prawem, kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje go w sposób niezgodny z przepisami albo nie zapewnia bezpieczeństwa jego użytkowania, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych (minimalna grzywna to 1000 zł), karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Może więc Pani w rozmowie z sąsiadem powołać się na te przepisy.